A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Home arrow Voorzieningen en verkeer arrow Verkeersevaluatie Meerhoven
Verkeersevaluatie Meerhoven Afdrukken
Friday 01 July 2011

 De huidige verkeerssituatie in en rondom Meerhoven, maar ook de toekomstige ontwikkelingen, zijn voor het college van Burgemeester en Wethouders aanleiding geweest om in de raadsvergadering van 22 april 2008 toe te zeggen dat:

Ø       B&W kleine aanpassingen aan de verkeerssituatie (zogenaamde ‘quick wins’) op korte termijn doorvoert.

Ø       Een evaluatieonderzoek uitgevoerd wordt naar de verkeerssituatie van Meerhoven en Flight Forum, tegen de achtergrond van de oorspronkelijke planologische bedoelingen van deze gebieden.  

Het onderzoek
Het evaluatieonderzoek is in december 2008 gestart en in juni 2011 afgerond. Het onderzoek moet daar waar mogelijk leiden tot het verhelpen of verbeteren van bestaande en toekomstige verkeersproblemen. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie heeft uitgevoerd, liet zich tijdens dit proces adviseren door bewoners, ondernemers en wijkverenigingen, waaronder buurtvereniging Zand- en Bosrijk, belangenvereniging Grasrijk-Oost en buurtvereniging Grashoek. 

Drie fasen
De evaluatie bestond uit drie fasen: (1) de probleemverkenning, (2) de visie en (3) de oplossingen. In de eerste fase van de evaluatie, de probleemverkenning, zijn de huidige en toekomstige knelpunten in kaart gebracht. De tweede fase van verkeersevaluatie, de visie, richtte zich op de vraag: waar willen wij uiteindelijk naar toe? Het antwoord bepaalde grotendeels de aanpak van de huidige en toekomstige knelpunten, zoals het toekomstig parkeerbeleid en de verkeersontsluiting van Grasrijk. De eerste twee fasen zijn in respectievelijk augustus en december 2009 afgerond. De evaluatie is in juni 2011 afgesloten met de derde fase, de oplossingen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de uitvoering van de oplossingen.

Visie
De belangrijkste conclusie is dat Meerhoven een autoluwe wijk is en blijft. Deze visie wordt aangescherpt en genuanceerd zodat deze beter in het huidige wensbeeld past. Dankzij het onderzoek is beter in te schatten waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Met sturende maatregelen, zoals het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, het realiseren van een goede fietsinfrastructuur en het beperken van de autowegen probeert de gemeente de groei van de automobiliteit te sturen. De resultaten van de eerste twee fasen van het onderzoek zijn in juli 2010 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst in De Hangar.

Oplossingen
Na de zomer van 2010 zijn deskundigen van de gemeente en vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers in gesprek gegaan om samen de verkeersknelpunten op wijkniveau aan te pakken. Hiertoe zijn drie werkgroepen gevormd die zich respectievelijk hebben gericht op de onderwerpen (1) infrastructuur en ontsluiting, (2) parkeren en (3) bewegwijzering. Bewoners, ondernemers en bewonersverenigingen konden zich voor de verschillende werkgroepen aanmelden. Met grote betrokkenheid, intensieve discussies en respect voor elkaars standpunten is gewerkt aan een realistisch pakket voorstellen. Het totaalpakket aan maatregelen is omschreven in een bidboek dat op 29 juni 2011 door bewoners en bewonersvertegenwoordigers werd overhandigd aan wethouder Joost Helms (Verkeer). Het bidboek markeert het einde van de verkeersevaluatie Meerhoven.

Protest StadhuisMaatregelen ter discussie
Een van de voorwaarden die het College aan het proces stelde, is dat bewoners nadrukkelijk bij het proces worden betrokken. Volgens de Verordening Samenspraak en Inspraak gaat deze vorm van burgerbetrokkenheid verder dan inspraak. Het gaat om het daadwerkelijk betrekken van burgers op een zodanig moment dat invloed op de te volgen koers mogelijk is. Groot was dan ook de verbazing toen het College begin 2012 in een raadsinformatiebrief nagenoeg alle voorstellen van tafel veegde. 'Geen geld' opperde het Colllege. Op zich een valide argument in deze tijden, maar niet een om de plannen definitief te verwerpen. De maatregelen kunnen immers ook gefaseerd of in financieel betere tijden worden uitgevoerd. Het grootste pijnpunt was echter dat het College de meeste oplossingen ook inhoudelijk niet accepteerde. Opmerkelijk, omdat de plannen juist in goede samenspraak tot stand zijn gekomen. De werkgroepleden hebben in een brief hun onvrede geuit richting het College en hebben de politiek tijdens een vergadering van de raadscommissie Economie en Mobiliteit toegesproken in een poging om de oplossingen alsnog gerealiseerd te krijgen. Meerhovenaren waren naar aanleiding van een oproep massaal naar het stadhuis gekomen. Tijdens een bestuurlijk overleg dat daarop volgende hebben wij met wethouder Joost Helms (Verkeer) afspraken gemaakt om de plannen op de langere termijn toch een vervolg te geven.

Meer informatie
Via onderstaande links kunt u meer lezen over het verloop van het proces rond de evaluatieonderzoek Meerhoven:

 
Joomla Templates by Joomlashack