ANWB Kind Verkeersveilig
Sunday 15 March 2009

 Zoals bekend, loopt de hoofdverkeersstructuur van Meerhoven opmerkelijk genoeg dóór de woonbebouwing van Grasrijk heen in plaats van eromheen. Deze situatie was weliswaar voorzien in het Masterplan Meerhoven maar is op z'n zachts gezegd 'ongelukkig' te noemen. De latere opwaardering naar een 6 tot 7-baans verkeersweg (uitgerekend binnen de bebouwing van Grasrijk, niet in de rest van Meerhoven), het 'knippen' van de Stillendijk en de uiteindelijke realisatie van een grootschalig en ingewikkeld gelijkvloers kruispunt hebben de situatie er niet bepaald beter op gemaakt. De huidige situatie past simpelweg niet in een woonomgeving!

Autoluw? 
Veel bewoners in Grasrijk wordt hierdoor het autoluwe concept van Meerhoven in belangrijke mate ontnomen. Langzaamverkeer bewegingen binnen Grasrijk worden immers gehinderd door een op dit moment zeer breed uitgevoerde verkeersweg die automobilisten uitnodigt tot extreem rijgedrag waarbij snelheden boven de 100 km per uur worden behaald. Hierdoor wordt tevens een belangrijk deel van het woongenot van de direct omwonenden aangetast.

 Buurtvereniging onderneemt actie
Medio 2007 heeft buurtvereniging Grashoek een verzoekschrift bij de gemeente Eindhoven ingediend. Daarin werden de volgende maatregelen voorgesteld:

Ø       Twee rotondes

Ø       Een extra oversteek

Ø       De weg versmallen van 2 x 2 naar 2 x 1 rijbaan.

Ø       Het plaatsen van flitspalen.

Deze suggesties komen grotendeels overeen met de oorspronkelijke situatie die bewoners voor de koop van hun woning is voorgespiegeld. In oktober 2007 liet de gemeente in een schriftelijke reactie weten geen van deze suggesties als oplossing te zien. Aangezien de besprekingen met de gemeente over permanente maatregelen op niets uitliepen, hebben wij de ANWB campagne ‘Kind Verkeersveilig’ aangegrepen om toch tot een oplossing te komen. Hierbij hebben wij ons geconcentreerd op het onoverzichtelijke kruispunt Grasdreef/Meerhovendreef omdat deze kruising intensief wordt gebruikt door schoolgaande kinderen. Het ‘artistieke’ kruispunt is veel ouders een doorn in het oog: (bijna-)ongelukken met kinderen zijn hier eerder regel dan uitzondering. Op één en hetzelfde kruispunt moeten vijf rijbanen, drie fietspaden en twee busbanen worden overgestoken. Zeer onoverzichtelijk en dus gevaarlijk! Bovendien wordt hier vaak veel te hard gereden en negeren automobilisten regelmatig de verkeerslichten.

 

Onveiligste verkeersplek van Nederland
Dankzij de massale steun van de wijkbewoners en de medewerking van collega-bewonersverenigingen en basisschool ’t Slingertouw werd het kruispunt uitgeroepen tot een van de onveiligste verkeersplekken voor kinderen in Nederland. Zelfs het Jeugdjournaal kwam op bezoek! Op 16 april 2008 werd aan minister Eurlings een petitie aangeboden waarin alle onveilige situaties worden beschreven, inclusief ‘ons’ kruispunt. Op 12 december 2008 heeft Buurtvereniging Grashoek, samen met de ANWB en het verkeerskundig bureau SOAB voorstellen gedaan aan wethouder Van Merrienboer (Verkeer) ter verbetering van de verkeersveiligheid zoals een rotonde en/of ondergrondse busbaan. Ook hebben wij gevraagd om oplossingen op de korte termijn. Denk aan het terugbrengen van het wegprofiel naar 2 x 1 rijbaan en het aanbrengen van extra oversteekplaatsen. De wethouder zegde toe de ANWB voor 1 februari 2009 te laten weten welke concrete maatregelen de gemeente zou gaan treffen.

Het resultaat
Medio oktober 2009 heeft de gemeente de ANWB per brief laten weten welke oplossingen zij heeft gevonden om de verkeersveiligheid op en rond het gewraakte kruispunt te verbeteren. Zo zijn medio juli twee snelheidsdisplays op de Meerhovendreef aangebracht en wordt het wegprofiel van de Meerhovendreef eind dit jaar tijdelijk teruggebracht naar 2 x 1 rijbaan. Verder overweegt de gemeente deze weg permanent naar 2 x 1 rijbaan terug te brengen waardoor ook de fiets- en voetgangersoversteek over de Meerhovendreef ter hoogte van de Stillendijk weer mogelijk wordt. De voorgestelde maatregelen zijn meegenomen in de verkeersevaluatie Meerhoven die in juni 2011 is afgerond.

Meer informatie

 

Publiciteit
Een en ander heeft ook veel publiciteit in de media opgeleverd. Hieronder een overzicht: